انواع نژاد دیسکس

در این صفحه حدود 100 تصویر از دیسکس همراه با نام آنها قرار گرفته است تا راهنمای شناخت کاربران باشد . در بیشتر تصاویر شما شاهد شباهت هستیند ؛ اما باید بدانید که کوچکترین تغییر رنگ و خطوط میتواند تاثیر در نام آن رنگ داشته باشد . متاسفانه در ایران فقط چند اسم را به کار میبرند و حتی ماهی که ارائه میدهند نیز با آن اسم سازگار نیست . هر ماهی که شکل دیسکس داشته باشد یک دیسکس درجه بالا نیست .

انواع دیسکس

Albino

انواع دیسکس

Albino Blue Diamond

انواع دیسکس

Albino Brilliant

انواع دیسکس

Albino Cobalt

انواع دیسکس

Albino Gold

انواع دیسکس

Albino Golden Melon

انواع دیسکس

Albino Leopard

انواع دیسکس

Albino Leopard Snakeskin

انواع دیسکس

Albino Millennium Gold

انواع دیسکس

Albino Pearl Diamond

انواع دیسکس

Albino Platinum

انواع دیسکس

Albino Red Cover

انواع دیسکس

Albino Red Snow

انواع دیسکس

Albino Red Spotted Green

انواع دیسکس

Albino Red White

انواع دیسکس

Albino Snakeskin

انواع دیسکس

Albino Snow White

انواع دیسکس

Albino White Butterfly

انواع دیسکس

Alenquer

انواع دیسکس

Altum Flora

انواع دیسکس

Asian Pearl

انواع دیسکس

Blue Diamond

انواع دیسکس

Brilliant Blue

انواع دیسکس

Brown

انواع دیسکس

Calico

انواع دیسکس

Carnation Pigeon

انواع دیسکس

Carnation Turquoise

انواع دیسکس

Checkerboard Carnation Pigeon

انواع دیسکس

Checkerboard Panda

انواع دیسکس

Checkerboard Pigeon

انواع دیسکس

Checkerboard Turquoise

انواع دیسکس

Cobalt

انواع دیسکس

Curipera

انواع دیسکس

Eruption Leopard

انواع دیسکس

Fiamma Rossa

انواع دیسکس

Flora Turquoise

انواع دیسکس

Fuji Red

انواع دیسکس

Ghost

انواع دیسکس

Golden Carnation Snakeskin

انواع دیسکس

Golden Crystal

انواع دیسکس

Golden Diamond

انواع دیسکس

Golden Lollipop

انواع دیسکس

Golden Melon

انواع دیسکس

Golden Pigeon

انواع دیسکس

Golden Tropical

انواع دیسکس

Green

انواع دیسکس

Heckel

انواع دیسکس

Koi

انواع دیسکس

Leopard

انواع دیسکس

Leopard Snakeskin

انواع دیسکس

Manacapuru Red/Blue

انواع دیسکس

Marlboro Red

انواع دیسکس

Maze Pigeon

انواع دیسکس

Mercury

انواع دیسکس

Mosaic Leopard

انواع دیسکس

Mosaic Turquoise

انواع دیسکس

Neon Sapphire

انواع دیسکس

Orange Passion

انواع دیسکس

Pearl Pigeon

انواع دیسکس

Penang Eruption

انواع دیسکس

Pigeon Snakeskin

انواع دیسکس

Rafflesia

انواع دیسکس

Red Cover

انواع دیسکس

Red Diamond

انواع دیسکس

Red Eagle

انواع دیسکس

Red Map

انواع دیسکس

Red Melon

انواع دیسکس

Red Panda

انواع دیسکس

Red Passion

انواع دیسکس

Red White

انواع دیسکس

Red-Spotted Green

انواع دیسکس

Reflection D

انواع دیسکس

Ring Leopard

انواع دیسکس

Rose Red

انواع دیسکس

Royal Blue

انواع دیسکس

Royal Blue Altum Flora

انواع دیسکس

San Merah

انواع دیسکس

Sapphire Ruby

انواع دیسکس

Scorpion

انواع دیسکس

Snakeskin

انواع دیسکس

Snow Leopard

انواع دیسکس

Snow White

انواع دیسکس

Super Red Melon

انواع دیسکس

Turquoise

انواع دیسکس

Virgin Red

انواع دیسکس

White Butterfly

انواع دیسکس

White Pigeon

انواع دیسکس

White Spotted Pigeon

انواع دیسکس

Yellow White

هر گونه کپی برداری از این صفحه غیر مجاز می باشد
ماهی من - WWW.My-Fish.iR